Autorizovaný servis - již 25 let opravy většiny značek plynových spotřebičů v Praze a okolí.
Autorizovaný servis - již 25 let opravy většiny značek plynových spotřebičů v Praze a okolí.

Informační povinnost pro koncové zákazníky

Společnost AGA PLYNSERVIS s.r.o., se sídlem K Osnici 1281, 252 42 Jesenice, IČ: 25698486 (dále jen „Společnost“), jakožto správce osobních údajů si tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovoluje informovat své zákazníky a potenciální zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.

Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority Společnosti. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 1. Poskytování služeb

  Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
  Subjekt údajů: zákazník
  Účel: realizace poskytnutí zboží či služeb na základě smlouvy/faktury
  Doba uložení:

  1. po dobu trvání smlouvy
  2. v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
 1. Údaje z poptávkového formuláře

  Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
  Subjekt údajů: zákazník
  Účel: komunikace v reakci na poptávku
  Doba uložení:

  1. po dobu realizace komunikace v reakci na poptávku
  2. v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
 1. Zasílání nabídek služeb stálým zákazníkům

  Právní titul: Oprávněný zájem
  Subjekt údajů: zákazník
  Účel: zasílání nabídek služeb zákazníkům
  Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby projevu nesouhlasu se zasíláním ze strany zákazníka

 1. Zasílání nabídek služeb potenciálním zákazníkům

  Právní titul: ouhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Subjektem udělen
  Subjekt údajů: potenciální zákazník
  Účel: zasílání nabídek služeb
  Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby projevu nesouhlasu se zasíláním ze strany zákazníka

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

 1. montážní společnosti spolupracující se Společností;
 2. servisní společnosti spolupracující se Společností;
 3. projektanti spolupracující se Společností;
 4. daňové subjekty a s nimi související, přepravní společnosti, externí archív.

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

 • Právo na přístup
  Subjekt údajů může Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Společnost poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu
  Subjekt údajů může Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o něm zpracovává
 • Právo na výmaz
  Subjekt údajů může Společnost požádat, aby vymazal jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zliracovány;
  2. Subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a nliexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. Subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na alitomatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zliracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. osobní údaje Subjektu údajů byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje Subjektu údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v pliávu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje Subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. Subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování osobních údajů Subjektu údajů je protiprávní, ale Subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
  3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů práv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který souhlas dal, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti
 • Právo podat stížnost – Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese info@agaservis.cz.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 – 22 Nařízení